Föregående

nummer

Torsdag 19 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2015-08-28
Nordiskt sommaruniversitet

Viktigt att Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) får fortsatt finansiering av Nordiska ministerrådet, menar Johan Söderberg. Efter en utvärdering där ”kvaliteten” bedömdes som låg påpekar han dess betydelse sedd utifrån andra bedömningskriterier.

I slutet av juli höll Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) sitt sextiofemte, men förhoppningsvis inte sista, sommarläger i Druskininkai, Litauen, ett stenkast från gränsen mot Vitryssland. Det skedde i samarbete med European Humanities University (EHU), det vitryska universitetet som Aleksandr Lukasjenko tvingade i exil till Vilnius, och möjliggjorde att vitryska studenter och akademiker kunde utbyta idéer och erfarenheter med sina nordiska kolleger. Att dylika aktiviteter är värdefulla i ett nordiskt perspektiv torde vara givet; hur detta värde ska mätas inom ramen för den rådande utvärderingskulturen är emellertid oklart. Svårfångad är också nyttan med ett forum där studenter, seniora forskare och en intresserad allmänhet kan mötas kring gemensamma intressen och frågeställningar, oaktat professionella och disciplinära indelningar. Blandningen av deltagare på NSU avspeglar dess historia, med rötter både i en kontinental universitetstradition och i en nordisk folkbildnings- och föreningstradition. Detta gör tyvärr att NSU får problem i takt med att standardiseringen av forskningsvärlden fortskrider. Detta illustrerades på ett olyckligt sätt genom den senaste utvärderingen av NSU:s verksamhet, där dess ”kvalitet” bedömdes som låg (se Respons 5/2014), med hänvisning till de publikationer som verksamheten resulterat i. NSU:s kvaliteter är emellertid av ett annat slag: organisationen utgör mylla för infallsvinklar som ännu inte funnit sig tillrätta i den befintliga floran av institutioner och tidskrifter, en trygg plats för gränsöverskridande kritiska samtal. Detta kunde vi i NSU under sommaren dela med oss av till våra vitryska kolleger. I stället för att dra tillbaka det ekonomiska stödet, borde medlemmarna i Nordiska ministerrådet känna sig stolta över att ha gjort denna verksamhet möjlig. Jag hoppas att de skall hitta bedömningskriterier bortom det snäva räknandet av publikationer, som gör det möjligt för NSU att finnas kvar och utvecklas som en unik del av det akademiska livet i Norden.

Johan Söderberg är universitetslektor vid institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet