Föregående

nummer

Lördag 21 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2017-02-27
Respons 1/2017 ute nu!

Om numret: 

Nationalekonomin har fått utstå en hel del kritik efter finanskrisen medan företagsekonomin klarat sig billigare undan. Tills nu. Mats Benner avfyrar i sin inledande artikel en bredsida mot managementindustrin, som har blivit ett jättelikt komplex, inte minst när det gäller utbildning. Samtidigt undergrävs management som den ser ut i dag av både den samhälleliga utvecklingen och av digitaliseringen, som håller på att förändra företagens karaktär.

Även den managementpsykologi som når näringslivet i dag behöver förändras, fortsätter Kajsa Asplund i nästa artikel i temat. Den är fortfarande alltför individcentrerad och har inte tagit till sig nya rön om organisationens betydelse. Företagskulturen har ofta större betydelse för människors beteende än individuella karaktärsdrag; de senare tar sig ofta olika uttryck beroende på hur miljön ser ut. Stjärnor kan slockna när de kommer till en annan företagsmiljö. Men det är lättare att sälja böcker som appellerar till den enskildes potential.

Föreställningen om medveten närvaro (mindfulness) har fått ett stort genomslag och används även för att reducera stress bland anställda. Men Hanna Bornäs och Malte Persson vill i det avslutande bidraget i temat visa att medveten närvaro i Väst har förlorat den andliga grundval den hade i den buddhistiska traditionen. Om denna föreställning dras ut till sin yttersta konsekvens blir den närmast nihilistiskt subversiv. Den franske författaren Albert Camus visade i sin klassiska
roman Främlingen från 1942 vad en renodlad medveten närvaro faktiskt innebär.

 


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet