Filosofi & psykologi

Lärd bok för att komma tidens verkningar på spåren

Tid – Vad den gör med oss och vi med den
Rüdiger Safranski

Daidalos
198 sidor
ISBN 9789171734969

| Respons 3/2017 | Låst recension | 10 min läsning

För den som är någorlunda bekant med det stora intresset för tidsfrågor inom humaniora i dag känns mycket av innehållet i Rüdiger Safranskis bok igen och han håller sig på ett visst avstånd till de största stridsfrågorna i samtiden. Men för att komma tiden, som bara ger sig tillkänna genom sina verkningar, på spåren är denna lärda bok en utmärkt introduktion, som väcker intresse för vidare forskning kring hur tidsfenomen genomsyrar även andra fält än filosofin och naturvetenskapen.

Vad är det första vi tänker på när vi hör ordet tid? Några säger väl döden, medan andra tänker livet – vår egen livstid eller livet på jorden i stort. Tidstankar spänner från det minsta till det största, från en tid före tiden, knappt tänkbar, till evighetens icke-tid. Tid är varaktighet, men tycks också hela tiden försvinna för oss. Att tänka på tid blir fort lika ansträngande som att försöka famna universums gränser. I sin nya bok (på tyska 2015) Tid – Vad den gör med oss och vi med den behandlar den tyske filosofen Rüdiger Safranski några av de svåraste frågorna om tid. Här återfinns de flesta teman som brukar tas upp vid betraktelser av tid; den existentiella tidsupplevelsen kontra det kosmologiska tidsperspektivet, olika former av tidsregimer och deras apparater, från timglas och solur till pendyler och atomur. Augustinus reflektioner över tiden, det förflutna, nuet och framtiden, finns också företrädda här, liksom Einsteins rumtid och olika litterära tidstankar från Odysséen till På spaning efter den tid som flytt. På sedvanligt sätt polariseras tiden i livstid och världstid, det korta och det långa perspektivet, tom tid och uppfylld, uttryckt i undertitelns relation mellan ”tiden” och oss. Det är fullt rimligt att börja där, även om senare teoriutveckling på området också laborerar med mer komplexa, förtätade och tredimensionella tidsformationer, som jag återkommer till efter en blick på innehållet. Låt mig dock säga direkt att boken är kort, cirka 180 sidor, men rik och läsvärd, av allt att döma utmärkt översatt och relativt väl korrläst.


Dan Karlholm

Dan Karlholm är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark